Δικαιούχοι

Ποιοί Δικαιούνται να Αιτηθούν;

 • Πολίτες οι οποίοι κατά την διάρκεια των πέντε (5) ετών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για χορηγία, διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών.
 • Άτομα τα οποία τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας τους είναι τέτοια που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή της συνέχισης των σπουδών τους (θα πρέπει να υποβάλλονται για εξέταση τεκμηριωμένες αιτήσεις που να αποδεικνύουν τη σοβαρότητα τους).
 • Δυσπραγούντα άτομα τα οποία λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων, που έχουν επισυμβεί μετά την εγγραφή ή την εξασφάλιση θέσης τους σε ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, έχουν επηρεαστεί άμεσα και παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της εκπαίδευσης τους.
 • Άτομα τα οποία έχουν εξασφαλίσει εγγραφή/θέση σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης για προπτυχιακές σπουδές.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα (https://socialsupport.gov.cy/applications/) και θα πρέπει να συμπληρώνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω αυτής.

Ο Φορέας θα δέχεται αιτήσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε ακαδημαϊκού έτους σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται. Ο χρόνος που δίνεται από την αρχή αποδοχής αιτήσεων μέχρι την τελική προθεσμία είναι πάντα αρκετός ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να συγκεντρώσει και να επισυνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα/ πιστοποιητικά που ζητούνται. Ελλιπείς αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, θα απορρίπτονται.

 • Ο/Η αιτητής/τρια θα πρέπει να είναι ο ίδιος ο φοιτητής/τρια
 • Πολύτεκνες οικογένειες (4+ παιδιά) θα μπορούν να εγκριθούν μέχρι δύο (2) μέλη της οικογένειας τους ενώ οι υπόλοιποι μόνο για ένα (1) μέλος.
 • Θα απορρίπτονται αιτήσεις που αφορούν τα πιο κάτω:
  • Μη ενεργούς φοιτητές
  • Φοίτηση για εκμάθηση γλώσσας
  • Φοίτηση σε μαθήματα εξ αποστάσεως ή μαθήματα ανοικτού πανεπιστημίου
  • Φοίτηση για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή διπλώματος
  • Φοίτηση σε μη αναγνωρισμένα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Φοίτηση σε μη αναγνωρισμένους κλάδους σπουδών
  • Αλλαγή πανεπιστημίου που δεν αφορά μεταγραφή στο ίδιο έτος
  • Επανάληψη του ιδίου έτους σπουδών ή αλλαγή κλάδου σπουδών
  • Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  • Φοιτητές με αποτυχίες πέραν του 1/3 των μαθημάτων του προηγούμενου έτους

Η οικονομική βοήθεια αφορά δίδακτρα πανεπιστημίου ή ενοίκια φοιτητή. Πληρωμές για τους εγκεκριμένους φοιτητές γίνονται απευθείας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (για δίδακτρα) ή απευθείας στους ιδιοκτήτες των υποστατικών (για ενοίκια).

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων στο ταμείο του φορέα, θα αποφασίζεται και ο αριθμός των φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια, καθώς και το ύψος της.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Φορέα δύναται να θεσμοθετήσει σύστημα μοριοδότησης των αιτήσεων. Το σύστημα μοριοδότησης θα κατατάσσει τους δικαιούχους σε σειρά έτσι ώστε να παραχωρείται οικονομική βοήθεια κατά προτεραιότητα στους δικαιούχους που θα έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια ως δυσπραγούντες και πιθανόν να αποκλεισθούν άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια.