Αποτελέσματα Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

30 Οκτωβρίου 2022

Από τις 930 αιτήσεις που έχουν ληφθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εγκρίθηκαν 426 φοιτητές (279 για δίδακτρα και 147 για ενοίκια), και απορρίφθηκαν 504. Το συνολικό ποσό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για οικονομικές χορηγίες ανέρχεται στις €456.450,00. (€300.500,00 για σκοπούς διδάκτρων και €155.950,00 για σκοπούς ενοικίων).

Α/Α ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1 Μ.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
2 Σ.Χ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
3 Χ.Α. 2000 ΕΝΟΙΚΙΑ
4 Κ.Σ. 3000 ΕΝΟΙΚΙΑ
5 Α.Δ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
6 Κ.Χ. 2000 ΕΝΟΙΚΙΑ
7 Κ.Ρ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
8 Α.Ε. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
9 Χ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
10 Ε.Θ. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
11 Χ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
12 Χ.Ι. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
13 Μ.Π. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
14 Σ.Μ. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
15 Κ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
16 Κ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
17 D.G. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
18 Χ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
19 Ι.Σ. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
20 Κ.Α. 4000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
21 Γ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
22 Α.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
23 Α.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
24 Χ.Σ. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
25 Κ.Λ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
26 Ι.Γ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
27 Ν.Ν. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
28 Μ.Ε. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
29 Κ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
30 Χ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
31 K.I. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
32 Θ.Κ. 3000 ΕΝΟΙΚΙΑ
33 A.Z. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
34 A.M. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
35 Π.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
36 Κ.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
37 Σ.Α. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
38 Α.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
39 Κ.Ρ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
40 Κ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
41 Ι.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
42 Δ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
43 Α.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
44 Κ.Ρ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
45 Γ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
46 Α.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
47 Α.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
48 Β.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
49 Π.Ι. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
50 Φ.Ρ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
51 Μ.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
52 Α.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
53 Κ.Θ. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
54 Σ.Μ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
55 Π.Π. 3000 ΕΝΟΙΚΙΑ
56 Μ.Λ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
57 Κ.Ι. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
58 Μ.Ε. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
59 Α.Κ. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
60 Κ.Μ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
61 Λ.Ν. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
62 Π.Ρ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
63 Μ.Φ. 2500 ΕΝΟΙΚΙΑ
64 Η.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
65 Λ.Μ. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
66 Κ.Γ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
67 Κ.Φ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
68 Π.Π. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
69 Α.Δ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
70 Ι.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
71 Σ.Σ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
72 Χ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
73 S.V. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
74 Κ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
75 Τ.Α. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
76 Ρ.Μ. 3000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
77 Χ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
78 Σ.Π. 1500 ΕΝΟΙΚΙΑ
79 Ν.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
80 Χ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
81 Η.Δ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
82 Κ.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
83 Φ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
84 Π.Β. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
85 Κ.Κ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
86 Π.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
87 Γ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
88 Π.Μ. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
89 Γ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
90 Ε.Α. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
91 Χ.Φ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
92 Σ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
93 Α.Μ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
94 Κ.Α. 1500 ΕΝΟΙΚΙΑ
95 R.W. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
96 Ε.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
97 Μ.Ε. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
98 Σ.Α. 4000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
99 Π.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
100 Σ.Τ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
101 Γ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
102 Χ.Σ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
103 Ζ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
104 Α.Α. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
105 Σ.Γ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
106 Ι.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
107 Χ.Ι. 600 ΕΝΟΙΚΙΑ
108 Ζ.Μ. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
109 Σ.Α. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
110 Φ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
111 Α.Γ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
112 Α.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
113 Α.Μ. 2000 ΕΝΟΙΚΙΑ
114 Τ.Δ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
115 Δ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
116 Σ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
117 Β.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
118 Γ.Χ. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
119 Μ.Β. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
120 Γ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
121 Χ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
122 Γ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
123 Δ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
124 Μ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
125 Χ.Λ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
126 Σ.Ε. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
127 Σ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
128 Κ.Ν. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
129 Γ.Π. 1500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
130 Γ.Σ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
131 Α.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
132 Ο.Δ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
133 Χ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
134 Τ.Σ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
135 Ν.Π. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
136 Σ.Ε. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
137 Ρ.Μ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
138 Ζ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
139 Χ.Δ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
140 Δ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
141 Α.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
142 Τ.Ν. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
143 Κ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
144 Γ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
145 Η.Ε. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
146 Τ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
147 Α.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
148 Π.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
149 K.S. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
150 Σ.Σ. 2500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
151 Χ.Θ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
152 Π.Β. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
153 Μ.Δ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
154 Α.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
155 Π.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
156 Δ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
157 Ν.Τ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
158 Κ.Α. 3500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
159 Μ.Ρ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
160 Γ.Λ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
161 Κ.Ι. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
162 Χ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
163 Φ.Φ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
164 Λ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
165 Φ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
166 Τ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
167 Θ.Γ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
168 Δ.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
169 Σ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
170 Α.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
171 Α.Χ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
172 Ε.Κ. 2000 ΕΝΟΙΚΙΑ
173 Ε.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
174 Μ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
175 Φ.Φ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
176 Χ.Υ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
177 Μ.Ν. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
178 Α.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
179 Χ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
180 Δ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
181 Κ.Ι. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
182 Λ.Α. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
183 Κ.Ν. 550 ΕΝΟΙΚΙΑ
184 Π.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
185 Ν.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
186 Α.Θ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
187 Σ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
188 Θ.Π. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
189 Β.Μ. 3000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
190 Α.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
191 Π.Ρ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
192 Μ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
193 Χ.S. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
194 Χ.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
195 Γ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
196 Θ.Ν. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
197 Α.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
198 Σ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
199 Π.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
200 Α.Φ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
201 I.B. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
202 S.K. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
203 Δ.Χ. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
204 Γ.Ι. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
205 Θ.Δ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
206 Κ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
207 Χ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
208 Π.Δ. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
209 Ν.Ν. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
210 Λ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
211 Κ.Ν. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
212 Μ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
213 Σ.Ι. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
214 Ζ.Μ. 3000 ΕΝΟΙΚΙΑ
215 Π.Μ. 3000 ΕΝΟΙΚΙΑ
216 Μ.Ν. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
217 Α.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
218 Ρ.Μ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
219 Λ.Ε. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
220 Φ.Κ. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
221 Τ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
222 Π.Χ. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
223 Κ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
224 Κ.Ξ. 1300 ΕΝΟΙΚΙΑ
225 Κ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
226 Τ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
227 Σ.Λ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
228 Σ.Η. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
229 Α.Ν. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
230 Σ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
231 Σ.Χ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
232 Α.Ε. 1500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
233 Α.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
234 M.M. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
235 Κ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
236 Τ.Μ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
237 Π.Π. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
238 Θ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
239 Τ.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
240 Μ.Χ. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
241 Μ.Ρ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
242 Μ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
243 Χ.Ν. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
244 Α.Χ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
245 Σ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
246 Τ.Ρ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
247 Ζ.Ε. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
248 Α.Α. 1500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
249 H.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
250 Ο.Β. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
251 Κ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
252 Χ.Ι. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
253 Π.Α. 3000 ΕΝΟΙΚΙΑ
254 Χ.Ε. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
255 Ν.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
256 Π.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
257 Γ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
258 Κ.Μ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
259 N.V. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
260 Χ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
261 Θ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
262 Χ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
263 Κ.Κ. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
264 Ψ.Χ. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
265 Φ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
266 Α.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
267 Κ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
268 Τ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
269 Α.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
270 Π.Κ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
271 Π.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
272 Χ.Χ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
273 Σ.Χ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
274 Τ.Π. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
275 Μ.Ο. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
276 Κ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
277 Y.Y. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
278 Ε.Φ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
279 Π.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
280 Α.Φ. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
281 Κ.Α. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
282 Κ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
283 Δ.Ε. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
284 Σ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
285 P.E. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
286 Γ.Θ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
287 Ε.Μ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
288 C.G. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
289 Α.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
290 Κ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
291 Κ.Χ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
292 Μ.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
293 Θ.Δ. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
294 Α.Α. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
295 Τ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
296 Η.Ν. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
297 Ν.Γ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
298 Μ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
299 Χ.Μ. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
300 Γ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
301 Γ.Γ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
302 Σ.Ρ. 1500 ΕΝΟΙΚΙΑ
303 Π.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
304 Ε.Α. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
305 Ε.Ρ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
306 Π.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
307 Χ.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
308 Ε.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
309 Τ.Λ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
310 N.S. 1500 ΕΝΟΙΚΙΑ
311 Κ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
312 Γ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
313 Κ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
314 Ο.Σ. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
315 Π.Β. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
316 Β.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
317 Μ.Ν. 1500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
318 Κ.Κ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
319 Α.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
320 Π.Η. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
321 Κ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
322 Μ.Ρ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
323 Α.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
324 Π.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
325 Τ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
326 Π.Γ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
327 Ι.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
328 Μ.Ε. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
329 Λ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
330 Α.Α. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
331 Γ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
332 Χ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
333 K.V. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
334 Γ.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
335 Α.Σ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
336 Π.Δ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
337 Α.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
338 Π.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
339 Δ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
340 Σ.Ι. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
341 Π.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
342 Π.Μ. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
343 Κ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
344 Α.Δ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
345 Φ.Α. 1500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
346 Τ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
347 Δ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
348 Τ.Ε. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
349 Ι.Ρ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
350 Σ.Σ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
351 Γ.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
352 Α.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
353 Κ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
354 Γ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
355 Τ.Μ. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
356 Α.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
357 Ν.Ι. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
358 Τ.Χ. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
359 Α.Ρ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
360 D.V. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
361 Λ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
362 Α.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
363 Ι.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
364 Α.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
365 Μ.Σ. 2000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
366 Α.Χ. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
367 M.M. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
368 Π.Β. 3000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
369 Κ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
370 Κ.Μ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
371 Δ.Σ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
372 Α.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
373 Σ.Φ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
374 Χ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
375 Κ.Α. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
376 Β.Β. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
377 Ο.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
378 Μ.Σ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
379 Κ.Μ. 500 ΕΝΟΙΚΙΑ
380 V.F. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
381 Σ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
382 Θ.Μ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
383 Μ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
384 Α.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
385 Υ.Α. 500 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
386 X.X. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
387 Λ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
388 Τ.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
389 Ε.Ι. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
390 Τ.Ν. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
391 Ι.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
392 Σ.Ρ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
393 Σ.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
394 Κ.Γ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
395 Τ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
396 Κ.Ρ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
397 Α.Ε. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
398 Μ.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
399 Μ.Δ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
400 K.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
401 Σ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
402 Σ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
403 Σ.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
404 Ρ.Ε. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
405 Σ.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
406 Ε.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
407 Ν.Ε. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
408 Κ.Π. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
409 Θ.Π. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
410 Ν.Ε. 2000 ΕΝΟΙΚΙΑ
411 Α.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
412 Χ.Α. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
413 Χ.Σ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
414 Ι.Λ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
415 Α.Λ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
416 Μ.Γ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
417 Κ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
418 Β.Χ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
419 Π.Κ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
420 Χ.Δ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
421 Ν.Π. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
422 Η.Π. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
423 Σ.Χ. 1000 ΕΝΟΙΚΙΑ
424 Κ.Μ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
425 Α.Σ. 1000 ΔΙΔΑΚΤΡΑ